Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao

ThS HOÀNG QUYỀN - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

ThS HOÀNG QUYỀN - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi trong xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo nhận thức rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gắn với thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao

Trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chú trọng hơn chất lượng và tăng tính bền vững. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội được coi là những việc làm mang tính đột phá.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Anh Sơn đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của Nghệ An. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra những chỉ tiêu cụ thể, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt hơn 12,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 71 triệu đồng; thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đến năm 2025 đạt từ 55 đến 60%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Anh Sơn đã ban hành nghị quyết, chương trình hành động với quyết tâm khơi dậy ý chí, khát vọng, lòng tự tôn, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển của quê hương.

Đảng bộ quan tâm tạo đột phá trong các lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới tư duy sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Phát huy nội lực của địa phương, thu hút ngoại lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm.

Ngay sau đại hội, UBND huyện xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai chương trình hành động, có nhiều giải pháp chỉ đạo nhằm phát huy lợi thế và tiềm năng sẵn có của địa phương. Huyện cũng đã đánh giá một cách toàn diện, khoa học, sát thực tế những lợi thế về lịch sử địa lý, tự nhiên, văn hóa, xã hội để chủ động xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch vùng huyện phù hợp với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Trong đó, cần chú trọng chất lượng công tác cán bộ, công chức, viên chức từng bước chuẩn hóa chất lượng cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời với yêu cầu phát triển của đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.