Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên
Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Trang thông tin của Báo Nhân Dân

Vấn đề kiểm soát quyền lực trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Vấn đề kiểm soát quyền lực trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Gắn liền với quyền lực được trao, kiểm soát quyền lực là vấn đề cực kỳ quan trọng để bảo đảm quyền lực được thực hiện đầy đủ, không bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích, dẫn đến hậu quả tiêu cực, thậm chí liên quan đến lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc, sự tồn vong của một chế độ. Chính vì vậy, trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nội dung kiểm soát quyền lực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt chú trọng, đề cập nhiều lần.
Nhận thức về bản chất của chủ nghĩa tư bản cần được quán triệt trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Nhận thức về bản chất của chủ nghĩa tư bản cần được quán triệt trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội phải là xã hội có trình độ phát triển cao hơn và là phương thức giải quyết mâu thuẫn phát triển xã hội hiệu quả hơn so với chủ nghĩa tư bản. Do đó, xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải dựa trên cơ sở lý luận khoa học và sự kiểm định của thực tiễn.
Quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư
Quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư
Lời mở đầu của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” ghi: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử” đã bao quát được mục tiêu lớn lao của cuốn sách.
Quan điểm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Quan điểm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhằm tiếp tục tìm hiểu, quán triệt và lan tỏa nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số bài viết của các học giả, nhà khoa học góp phần làm rõ hơn nội dung và ý nghĩa, giá trị của cuốn sách.
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày 9/2/2022, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt. Cuốn sách là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, vấn đề kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta hiện nay.
Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sâu sắc, chặt chẽ, dễ hiểu, mang tính lý luận cao…, đó là cảm nhận cá nhân tôi khi đọc tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành tháng 1/2022.
Bài viết có tính thời sự cao, mang tính nền tảng
Bài viết có tính thời sự cao, mang tính nền tảng
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thành công nếu chúng ta một mặt kiên định đi theo con đường đó, mặt khác biết tiếp thu có chọn lọc những giá trị, văn minh thời đại, bổ sung có chọn lọc những gì tốt đẹp nhất để học thuyết về chủ nghĩa xã hội vừa mang đặc trưng Việt Nam vừa mang hơi thở của thời đại.
Phát triển thực sự vì con người - giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Phát triển thực sự vì con người - giá trị hiện thực của chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết đặc biệt với tựa đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Quá trình phát triển của đất nước đang là minh chứng sâu sắc quan điểm của Tổng Bí thư.
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", được công bố vào thời điểm các cấp ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.
Đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi
Đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi
Một trong những vấn đề cốt lõi, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài viết đó là tính nhân văn của xã hội xã hội chủ nghĩa. Một xã hội mà ở đó con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Do đó, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân.
Tăng cường học tập, nghiên cứu lý luận chính trị
Tăng cường học tập, nghiên cứu lý luận chính trị
Thực tế những năm qua, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; có biểu hiện "ngại học, lười học lý luận chính trị"; chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; việc học tập, nghiên cứu chưa thật sự nghiêm túc, còn thực hiện qua loa, đại khái, hình thức; học không đi đôi với hành; lý luận chưa gắn liền với thực tiễn…
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, có được những thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là do: Ðảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức.
Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao
Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng chất lượng cao
Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi trong xây dựng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo nhận thức rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gắn với thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.