Cảm nhận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phó Giáo sư PHUVÔNG ÙNKHĂMXẺN - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Phó Giáo sư PHUVÔNG ÙNKHĂMXẺN - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Với tinh thần cách mạng cao cả, sự lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới nhiều vấn đề quan trọng trong phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng các tiền đề để đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: “Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi cảm thấy hết sức ấm lòng và như được tiếp thêm nguồn sức mạnh trong việc thực hiện vai trò của người chiến sĩ cách mạng theo con đường chủ nghĩa Mác - Lê-nin đi tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Trước khi phân tích bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân danh Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, tôi xin gửi tới Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam lời chào thân thiết, tình cảm, tình đoàn kết và niềm tin tưởng vững chắc.

Trước hết, tôi xin khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước anh em cùng chung sống bên nhau từ bao đời nay, đã đồng cam cộng khổ bên nhau, cùng tồn tại và phát triển. Nhất là kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời và lãnh đạo, mối quan hệ láng giềng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau được vun đắp và từng bước phát triển lên tầm cao mới. Từ mối quan hệ láng giềng đã trở thành mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện thắm thiết, trong sáng, thủy chung, bền chặt, sinh động và là mối quan hệ hiếm có trên thế giới.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ gắn bó này sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, sâu sắc, toàn diện và hiệu quả, như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Lào tháng 11/2016: “Phát huy tài sản vô giá của mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa Lào - Việt Nam, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tô thắm trang sử hào hùng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước”. Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng thắt chặt tình đoàn kết, không bao giờ thay đổi.

Không chỉ riêng bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà chúng tôi thường xuyên theo dõi, đọc nhiều bài viết, bài phát biểu, sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những tác phẩm này đã tạo động lực, sự hiểu biết và ấn tượng cũng như niềm tin vững chắc vào lý tưởng đã lựa chọn như: bài viết Về định hướng xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, năm 1996; cuốn sách Việt Nam trên con đường đổi mới, xuất bản năm 2004; Đổi mới ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn, xuất bản năm 2015; các bài phát biểu về công tác đảng, cán bộ, công tác chống tham nhũng... Tôi cho rằng, các bài viết, bài phát biểu và các cuốn sách đó đều là những tác phẩm có cơ sở khoa học vững chắc, có tính lý luận khoa học và thực tiễn sinh động.

Bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở đường, đưa ra câu trả lời về lý luận và thực tiễn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Trong 4 câu hỏi mà Tổng Bí thư đặt ra (Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lại chọn con đường chủ nghĩa xã hội? Làm thế nào và bằng cách gì để từng bước xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn của sự nghiệp đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm gần đây có ý nghĩa như thế nào và đặt ra những vấn đề gì?) đã thể hiện tính khoa học trong nghiên cứu, là phương pháp luận để tìm ra câu trả lời khoa học.

Khi nói đến chủ nghĩa xã hội, đồng chí Tổng Bí thư đã phân tích và so sánh, làm rõ bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, đồng thời khẳng định “thiết chế dân chủ theo công thức “dân chủ tự do” mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, “tự do”, “dân chủ” dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản”.

Cả hai thông điệp mà Tổng Bí thư khẳng định đã phản ánh bản chất thật của chủ nghĩa tư bản, việc đánh giá này là có cơ sở khoa học trên cơ sở của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đồng thời, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh đến mong muốn, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và khẳng định chắc chắn rằng: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Đây là câu trả lời về chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang tiến lên trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là suy nghĩ có nguyên tắc khoa học.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phản ánh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội qua thực tiễn ở Việt Nam. Sự phát triển kinh tế - xã hội sáng tạo ở Việt Nam với việc thực hiện đường lối đổi mới trong 35 năm qua đã đưa kinh tế tăng trưởng liên tục, đưa Việt Nam ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp từ năm 2008, kinh tế phát triển, năng lực sản xuất được nâng cao, giảm nghèo nhanh chóng, thu nhập bình quân trên đầu người tăng cao. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự phát triển toàn diện và liên tục của đất nước Việt Nam hiện nay dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo mẫu mực của Trung ương Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hạt nhân đã khẳng định rằng, sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với đặc điểm của mình hiện nay.

Ngoài việc chứng minh cho thấy sự đúng đắn về lý luận và thực tiễn, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn khẳng định quan điểm trong việc dám nhìn thẳng vào vấn đề, dám chấp nhận sự thật để thay đổi việc phát triển cho phù hợp. Trong đó, đã chứng minh cho thấy trên con đường chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn còn gặp nhiều chông gai cả về khía cạnh lý luận khoa học và thực tiễn, trong đó có những trở ngại về chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội, nhất là khi Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng và quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần cách mạng cao cả, sự lo lắng đối với vận mệnh của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới nhiều vấn đề quan trọng trong phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc xây dựng các tiền đề để đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là: “Thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Điều này khẳng định vai trò hạt nhân trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm lại, có thể đánh giá bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là một bài viết có giá trị về chuyên môn, bảo đảm tính đảng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đồng thời đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định thực tiễn hoạt động, lãnh đạo mạnh mẽ và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết được ví như một giáo trình có giá trị khoa học cao, định hướng cho hoạt động của nhà tư tưởng, lý luận, chiến sĩ cách mạng, cán bộ, đảng viên của các nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội nói chung, là một tài liệu quan trọng sẽ tiếp tục được tuyên truyền và nghiên cứu tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào của chúng tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng lý luận chỉ đạo sâu sắc, chính xác sẽ được chứng minh trong thực tiễn, đưa đất nước Việt Nam vững chắc đi tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội đã lựa chọn.

-------------