Xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

TS NGUYỄN THỊ BÌNH - Nguyên giảng viên Trường đại học Mỏ - Ðịa chất Hà Nội

TS NGUYỄN THỊ BÌNH - Nguyên giảng viên Trường đại học Mỏ - Ðịa chất Hà Nội

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, có nhiệm vụ: xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ðây là nhiệm vụ quan trọng, được Ðảng đúc kết, bổ sung, phát triển qua thực tiễn lãnh đạo công cuộc cách mạng ở Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: DUY LINH.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: DUY LINH.

Những năm gần đây, trước tình hình công tác xây dựng Ðảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm, nổi bật là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Ðảng ta đã tập trung cao cho công tác xây dựng Ðảng với hàng loạt giải pháp về công tác cán bộ, cơ chế chính sách... Nổi bật là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và các Nghị quyết T.Ư 18 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc kịp thời ban hành và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết này đã góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Hệ thống chính trị được sắp xếp, tinh gọn đã phát huy hiệu quả, hiệu lực trong ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; củng cố niềm tin của nhân dân vào Ðảng, Nhà nước.

Từ thực tiễn này, Ðảng ta nhận thấy trong giai đoạn hiện nay mối quan hệ giữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị là gắn bó khăng khít, không thể tách rời. Xây dựng Ðảng phải đi đôi với xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng nhấn mạnh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ðể làm tốt nhiệm vụ này, Ðảng cũng chỉ rõ cần đẩy mạnh xây dựng Ðảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trọng tâm là đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Ðảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, văn hóa, xã hội, con người..., đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị. Tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy của Ðảng và hệ thống chính trị, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức của Ðảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ðẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Theo tôi, các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt sâu sắc quan điểm này, bám sát thực tiễn địa phương đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả. Cũng qua đó rút ra những bài học, kịp thời bổ sung luận cứ khoa học mới để hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.