DƯ LUẬN QUỐC TẾ VỀ BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Vững bước tiến tới trên con đường đã chọn

TÔ MINH và VI SA - Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

TÔ MINH và VI SA - Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, Giáo sư Cốc Nguyên Dương, chuyên gia lâu năm về Việt Nam của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, ông rất tâm đắc sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Giáo sư Cốc Nguyên Dương. Ảnh: TÔ MINH - VI SA.
Giáo sư Cốc Nguyên Dương. Ảnh: TÔ MINH - VI SA.

Sau khi nghiên cứu và lĩnh hội tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Giáo sư Cốc Nguyên Dương nêu ba điểm tâm đắc như sau. Một là, nhiệm vụ sắp tới của Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam là quán triệt và chấp hành mục tiêu phát triển đến năm 2025, 2030 và 2045 do Ðại hội Ðảng lần thứ XIII đề ra. Cần phải có định hướng chính xác, thống nhất hành động và tư tưởng trong và ngoài Ðảng, không dao động trước sự can thiệp của các luận điệu và tư tưởng sai lệch.

Tại Ðại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Ðảng trong sạch và vững mạnh toàn diện; không ngừng củng cố và tăng cường niềm tin kiên định của nhân dân cả nước vào chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Bài viết của Tổng Bí thư thông qua khái quát chính xác, khách quan về tình hình quốc tế và xu hướng kinh tế toàn cầu, đã phân tích các căn bệnh cố hữu đang tồn tại, khó khắc phục của chế độ tư bản chủ nghĩa. Tổng Bí thư cũng đánh giá tổng quát các thành tựu của Việt Nam sau 35 năm đổi mới; thông qua phân tích tổng thể có tính biện chứng tình hình thế giới, làm rõ tương quan giữa hai chế độ, khẳng định với toàn Ðảng, toàn dân, cho dù tình hình trong và ngoài nước có biến đổi ra sao, Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân cần tiếp tục tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội (CNXH), tiếp tục kiên định vững bước trên con đường CNXH.

Hai là, Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh nền kinh tế thị trường của Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đây là bước đột phá lớn trong lý luận của sự nghiệp đổi mới tại Việt Nam. Kinh tế thị trường định hướng XHCN, được hỗ trợ xuyên suốt bởi CNXH và con đường CNXH do Ðảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Sau 35 năm đổi mới, không chỉ kinh tế thị trường mà toàn bộ sự nghiệp đổi mới đã được định hướng XHCN. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là bộ phận cấu thành của đổi mới định hướng XHCN. Do đó, cụm từ "định hướng XHCN" hết sức quan trọng, không thể tách rời, nếu không sẽ chệch hướng phát triển CNXH. Tổng Bí thư nhấn mạnh mệnh đề quan trọng "định hướng XHCN", đi sát với nội dung bài viết, mang hàm ý sâu sắc, khẳng định Ðảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thay đổi ngọn cờ trên con đường đổi mới.

Ba là, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ, Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ đi lên CNXH. Giai đoạn quá độ là lý luận cơ bản được xác lập bởi Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, thời gian được xác định lâu dài. Thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn tới, không những không được bảo thủ, cần phải không ngừng phấn đấu, cũng không được sốt ruột, chủ quan gấp gáp. Lý luận, lộ trình, mục tiêu, phương châm của Ðảng và các chính sách của Nhà nước cần phù hợp với lý luận giai đoạn quá độ, tiếp tục dựa trên con đường đã chọn vững bước đi lên.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương nhấn mạnh, công cuộc cải cách của Trung Quốc và đổi mới của Việt Nam được quốc tế khẳng định và tán thưởng. Hai Ðảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng trong nhận thức về CNXH. Tuy nhiên tình hình mỗi nước một khác. Do đó, giới lý luận hai nước cần tăng cường giao lưu tìm hiểu, chung sức thúc đẩy sự nghiệp xây dựng CNXH phát triển.