Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Vận dụng những nhận thức đúng đắn vào thực tiễn

VŨ QUANG HÙNG - Ủy viên Thường vụ Thành ủy  Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu

VŨ QUANG HÙNG - Ủy viên Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” nêu rõ quan điểm, xác định rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhằm phê phán các quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc chế độ của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gieo rắc hoài nghi và lung lạc niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. 

Một góc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: danang.gov.vn.
Một góc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: danang.gov.vn.

Bài viết tiếp tục khẳng định và củng cố niềm tin son sắt cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về con đường đi tới tương lai: “chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và chiến thắng.

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng,  mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu đúng bản chất vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời quán triệt quan điểm có tính nguyên tắc, bất di bất dịch: kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần vận dụng những nhận thức đúng đắn về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên các khía cạnh cụ thể như, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, mang lại niềm tin, nguồn cảm hứng cho quần chúng nhân dân. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững nền kinh tế nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Coi trọng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong quá trình đổi mới và phát triển…

Đối với quận Hải Châu, với vai trò là quận trung tâm của TP Đà Nẵng, Ban Thường vụ và mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo luôn nêu gương trong công việc, xác định rõ trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng thái độ làm việc thân thiện, gần gũi, dân chủ, trách nhiệm. Đảng bộ quận tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát  triển kinh tế nhằm nâng cao hơn nữa đời sống người dân; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh trong các khu dân cư, tổ dân phố và mỗi gia đình.