Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

VŨ THỊ UY  - Bản Tanh, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La

VŨ THỊ UY - Bản Tanh, xã Chiềng Xôm, TP Sơn La

Trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới; đồng thời chỉ rõ: Ðảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên...

"Nêu gương" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một phương thức lãnh đạo của Ðảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Ðảng. (Ảnh: tapchicongsan.org.vn)
"Nêu gương" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một phương thức lãnh đạo của Ðảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Ðảng. (Ảnh: tapchicongsan.org.vn)

Không phải ngẫu nhiên mà nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên được Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài viết. "Nêu gương" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một phương thức lãnh đạo của Ðảng và thành phần cốt yếu của văn hóa Ðảng. Trong tiến trình cách mạng, Ðảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và đạt nhiều kết quả.

Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng nhận định: Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Ðồng thời, Ðảng ta cũng chỉ ra những hạn chế: Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa trở thành nền nếp, hiệu quả chưa cao. Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ...

Ðể khắc phục khuyết điểm, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ðảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết, quy định; nổi bật là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định số 55-QÐ/TW của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" và Quy định số 08-QÐi/TW của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư. Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng cũng xác định trách nhiệm nêu gương là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Ðảng thời gian tới.

Bài viết của Tổng Bí thư một lần nữa giúp chúng ta hiểu rõ hơn tầm quan trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ðể thực hiện tốt, các cấp ủy cần kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ðồng thời, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...