Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Tin tưởng vững chắc hơn con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn

BÙI TRẦN DỰ - Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ðồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

BÙI TRẦN DỰ - Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ðồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Tôi rất tâm huyết khi đồng chí Tổng Bí thư trong bài viết của mình đã chỉ rõ nhiều khuyết điểm, hạn chế, thách thức đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, quyết tâm khắc phục, nỗ lực vượt qua để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ.
Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ.

Đọc và nghiên cứu kỹ bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo Nhân Dân mới đây, bản thân tôi thấy, trên quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bám sát thực tiễn phong phú, đa dạng của thế giới cũng như hoàn cảnh cụ thể của nước ta qua các thời kỳ, nhất là những thành quả đạt được của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng qua hơn 35 năm đổi mới, đồng chí Tổng Bí thư đã luận giải một cách thuyết phục về tính tất yếu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác giả khẳng định xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tác giả bài viết đã nhìn thẳng vào thực tiễn xã hội tư bản chủ nghĩa để phân tích, đánh giá khách quan, chỉ rõ những bất công xã hội, nhất là thực trạng đời sống của hầu hết nhân dân lao động bị giảm sút nghiêm trọng; tình trạng thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu - nghèo ngày càng lớn, làm phức tạp thêm những mâu thuẫn, xung đột giữa các sắc tộc. Ðồng thời, bài viết khái quát rất rõ quan điểm xuyên suốt và cũng là những nỗ lực, quyết tâm không ngừng nghỉ của Ðảng ta, đặc biệt là Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, với mục tiêu kiên định xây dựng một xã hội mà trong đó sự phát triển là thật sự vì con người.

Tôi rất tâm huyết khi đồng chí Tổng Bí thư trong bài viết của mình đã chỉ rõ nhiều khuyết điểm, hạn chế, thách thức đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, quyết tâm khắc phục, nỗ lực vượt qua để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Bài viết của người đứng đầu Ðảng ta là những định hướng rất thiết thực, kịp thời để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nhận thức đúng đắn hơn về chế độ xã hội chủ nghĩa, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó nêu cao ý thức rèn luyện, trách nhiệm của bản thân, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng sáng tạo trong học tập, lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiện thực hóa các mục tiêu Ðại hội XIII của Ðảng. Ðồng thời, có thái độ kiên quyết phản bác, đập tan những âm mưu, luận điệu phản động đã và đang ra sức chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.