Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Thực tiễn về kiểu kinh tế thị trường mới giàu tính nhân văn

NGUYỄN KIM CHI - Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

NGUYỄN KIM CHI - Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Đọc và nghiên cứu bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản thân tôi rất nhất trí và tâm đắc. Bài viết đã diễn giải và gợi mở nhiều hướng tư duy mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Thực tiễn về kiểu kinh tế thị trường mới giàu tính nhân văn

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã chỉ ra "Quan hệ phân phối bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội". Ðây là điều đúng với thực tiễn đang diễn ra ở huyện Thanh Ba (Phú Thọ), nơi tôi công tác.

Phát huy những thành quả đạt được của Ðảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Thanh Ba đã có nhiều đổi mới trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt ba khâu đột phá và xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp thực tiễn, đạt được những kết quả vượt bậc, tạo được sự đồng thuận cao và dư luận tốt trong nhân dân. Trong công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt, huyện đã phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và tập trung huy động, khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Hệ thống trường lớp học, bệnh viện, trạm y tế, hạ tầng các cụm, khu công nghiệp, trung tâm hội nghị, trung tâm phục vụ hành chính công, cảnh quan đô thị… được xây dựng, cải tạo và chỉnh trang. Nhằm phát triển các ngành công nghiệp tập trung, gắn với bảo vệ môi trường, huyện đã khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, kiểm soát tốt nguồn xả thải đạt tiêu chuẩn quy định.

Trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, việc triển khai thực hiện thành công nghị quyết về công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi để huyện xây dựng những cánh đồng mẫu lớn đạt hiệu quả năng suất và chất lượng cao. Hiện, huyện đang từng bước thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi...

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, sát sao, với quyết tâm cao, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, được sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Sự phát triển trong kinh tế đã đem lại sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực.

Thực tiễn sinh động tại Thanh Ba chính là những minh chứng rõ nét cho luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư về một "kiểu kinh tế thị trường mới" giàu tính nhân văn, mang bản chất của xã hội chủ nghĩa. Những kết quả đã đạt được từ thực tiễn tại Thanh Ba cũng là minh chứng cụ thể nhất phản ánh niềm tin của người dân vào Ðảng, vào chế độ, vào con đường mà Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.