Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thể hiện sự cân bằng giữa ý thức hệ và giá trị thực tiễn

TTXVN

TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Pierre Journoud, giảng viên chuyên ngành lịch sử đương đại thuộc Ðại học Paul-Valéry Montpellier 3 của Pháp nhận định, bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã thể hiện rõ sự cân bằng giữa ý thức hệ và giá trị thực tiễn, thông qua việc đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, một tư tưởng mang tính toàn diện, gồm cả chính trị, chiến lược, kinh tế, đạo đức, xã hội và văn hóa.

Giáo sư Pierre Journoud. Ảnh: TTXVN
Giáo sư Pierre Journoud. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giáo sư Pierre Journoud nêu rõ, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là văn kiện quan trọng, tổng hợp một cách cân đối và khéo léo giữa việc kế thừa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tình hình thực tiễn của Việt Nam, trong đó các nhà lãnh đạo Việt Nam đã vận dụng hiệu quả những điểm tích cực của nền kinh tế thị trường. Theo Giáo sư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích một cách rõ nét về mâu thuẫn và hạn chế của chủ nghĩa tư bản, nguồn gốc của nhiều xung đột xã hội. Ông nhận định, việc vận dụng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào nền kinh tế Việt Nam đã góp phần giải phóng lực lượng sản xuất, cũng như phát triển khoa học và công nghệ.

Theo Giáo sư Pierre Journoud, một thành tựu quan trọng của tiến trình đổi mới ở Việt Nam là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, nhờ đó, tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh. Tiếp đến là chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Các cam kết của Việt Nam tại Liên hợp quốc, hay việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình làm phong phú thêm kinh nghiệm và củng cố uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyên gia Pháp tin rằng, Việt Nam đang trên đường trở thành cường quốc khu vực.