Tăng cường thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng, chỉnh đốn Đảng

PHƯƠNG THỊ THANH - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bắc Kạn

PHƯƠNG THỊ THANH - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Bắc Kạn

Qua nghiên cứu bài viết quan trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, tôi rất tâm đắc với bài viết tâm huyết, mang tầm cao trí tuệ của đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Phương Thị Thanh. (Ảnh: baobackan.com.vn)
Đồng chí Phương Thị Thanh. (Ảnh: baobackan.com.vn)

Một nội dung rất quan trọng mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh là: "đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa".

Thời gian qua, Trung ương Ðảng, trực tiếp là Tổng Bí thư đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Ðảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn nhận thức đầy đủ rằng để thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng Ðảng thì phải chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, lãng phí, thoái hóa… trong nội bộ Ðảng và hệ thống chính trị. Ðảng bộ tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, công tác dân vận, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Ðảng… Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng đã được Ðảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, nghiêm túc. Tỉnh ủy đã cụ thể hóa việc nhận diện 27 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ thành 135 biểu hiện để phổ biến, triển khai trong toàn Ðảng bộ. Tỉnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng "tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa". Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra hơn 3.100 tổ chức đảng và hơn 3.900 đảng viên; giám sát chuyên đề hơn 1.400 tổ chức đảng, hơn 2.200 đảng viên. Qua đó, đã thi hành kỷ luật năm tổ chức đảng và 466 đảng viên, trong đó có 111 đảng viên là cấp ủy viên.

Trong bài viết, Tổng Bí thư đã khẳng định: "Ðảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa... trong nội bộ Ðảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị". Do đó, Ðảng bộ tỉnh Bắc Kạn xác định, việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng là việc làm thường xuyên, then chốt. Thời gian tới, Ðảng bộ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương, đưa việc triển khai trở thành thường xuyên. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Ðảng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa. Thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội.