Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Tăng cường học tập, nghiên cứu lý luận chính trị

TS NGUYỄN THU HÀ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

TS NGUYỄN THU HÀ - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thực tế những năm qua, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; có biểu hiện "ngại học, lười học lý luận chính trị"; chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; việc học tập, nghiên cứu chưa thật sự nghiêm túc, còn thực hiện qua loa, đại khái, hình thức; học không đi đôi với hành; lý luận chưa gắn liền với thực tiễn…

Tăng cường học tập, nghiên cứu lý luận chính trị

Là những cán bộ nghiên cứu khoa học, chúng tôi tâm đắc và coi trọng việc nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết của Tổng Bí thư phong phú cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện sâu sắc mục tiêu xây dựng đất nước tiến tới chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Từ tình hình và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị. Nghiên cứu kỹ, nắm vững những luận điểm khoa học trong bài viết của Tổng Bí thư góp phần giúp cán bộ, đảng viên có nền tảng cơ sở lý luận cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước gắn liền vai trò, nhiệm vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

Thực tế những năm qua, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; có biểu hiện "ngại học, lười học lý luận chính trị"; chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị; việc học tập, nghiên cứu chưa thật sự nghiêm túc, còn thực hiện qua loa, đại khái, hình thức; học không đi đôi với hành; lý luận chưa gắn liền với thực tiễn…

Để tăng cường việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, các cấp ủy nên đổi mới hình thức tuyên truyền, chú trọng đề cao việc vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn. Có các giải pháp cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vào nội dung tuyên truyền, nghiên cứu lý luận. Coi khả năng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương là công việc để cán bộ rèn luyện về lý luận chính trị.

Việc học tập, nghiên cứu lý luận phải bám sát và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. Tăng cường dự báo tình hình, chủ động phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức xúc trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động dự báo, kịp thời giải quyết những diễn biến tư tưởng, tâm trạng của nhân dân định hướng dư luận xã hội. Đó đều là những công việc hữu ích để đưa lý luận vào thực tiễn và làm phong phú hơn nền tảng lý luận chính trị.