Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Tăng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên

VŨ VĂN HUY - xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

VŨ VĂN HUY - xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Nghiên cứu kỹ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi càng thấm thía những minh chứng khoa học, mạch lạc, cách mạng của tác giả: Ðảng ta là lực lượng duy nhất có đủ khả năng lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định: "chúng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa".

Các Đảng viên mới tuyên thệ trước tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc Khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh. Ảnh: QUANG THỌ.
Các Đảng viên mới tuyên thệ trước tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc Khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh. Ảnh: QUANG THỌ.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thời gian qua vẫn còn một số bất cập, hạn chế, nhất là việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa toàn diện, thiếu đồng bộ, thậm chí bị buông lỏng, dẫn đến đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Ðáng chú ý là hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, kể cả một số cán bộ cao cấp vi phạm nghiêm trọng pháp luật, phải xử lý.

Tôi cho rằng, để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Ðảng đạt hiệu quả cao hơn, trước hết cần chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc này phải được tiến hành thường xuyên, nền nếp. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ, toàn diện đội ngũ đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, cấp ủy, tổ chức đảng nào có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao sẽ thực hiện tốt công tác trên và ngược lại. Do đó, từng cấp ủy, chi bộ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên chặt chẽ trong tất cả các khâu, các bước. Nêu cao tính Ðảng, tính chiến đấu trong sinh hoạt; khắc phục triệt để tình trạng nể nang, ngại va chạm trong đấu tranh phê bình; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện đảng viên với quản lý, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Việc cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên cần gắn chặt với tiêu chuẩn cán bộ; phối hợp chặt chẽ trên tất cả các khâu, các bước của công tác đảng viên với công tác cán bộ.

Các cấp ủy, chi bộ phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bồi dưỡng động cơ phấn đấu, đồng thời phải quan tâm giúp đỡ, động viên, phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ đảng viên trong tự học, tự rèn luyện, tạo điều kiện để mỗi người xây dựng kế hoạch phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để thật sự là tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống, có trách nhiệm với nhân dân.

Ðịnh kỳ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiến hành kiểm tra các chi bộ việc thực hiện quy định về sinh hoạt đảng và việc quản lý đảng viên; thông báo kết quả kiểm tra trong toàn chi bộ, đảng bộ và yêu cầu khắc phục hạn chế, khuyết điểm; kiểm tra việc khắc phục đó. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng.