Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

NGUYỄN THANH BÌNH - Phó Bí thư Chi bộ Ðội CSGT đường sắt, Công an tỉnh Bình Ðịnh

NGUYỄN THANH BÌNH - Phó Bí thư Chi bộ Ðội CSGT đường sắt, Công an tỉnh Bình Ðịnh

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, có được những thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là do: Ðảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Ðảng lãnh đạo bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, sự gương mẫu của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, bởi qua đó sẽ giúp Ðảng ta loại bỏ những căn bệnh độc hại, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đồng thời thể hiện tính tiến bộ của Ðảng, luôn cầu thị, nhìn thẳng vào hạn chế, khuyết điểm để xây dựng, chỉnh đốn.

Thực tiễn lãnh đạo trong nhiệm kỳ khóa XII của Ðảng cho thấy, khi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, Ðảng ta đã tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát. Với tinh thần chỉ đạo "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào", cấp ủy các cấp đã kiểm tra hàng trăm nghìn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng đã được xem xét, kết luận rõ vi phạm và xử lý nghiêm minh. Qua đó đã thi hành kỷ luật hàng nghìn tổ chức đảng, hàng vạn cấp ủy viên các cấp và hơn 54 nghìn đảng viên; trong đó có cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Ðảng... Cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, tin tưởng về những kết quả trong kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Qua tổng kết công tác xây dựng Ðảng, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng nêu rõ: Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Ðảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong các nhiệm vụ và giải pháp được tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Ðảng ta xác định: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng.

Chính vì vậy, thời gian tới cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ðảng và đồng chí Tổng Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế; cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng với giám sát, thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật theo đúng quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".