Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp cách mạng

TTXVN

TTXVN

"Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" là một bài viết quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam.

Nhà báo Ngụy Vi - Trưởng ban Việt Ngữ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI). (Ảnh: Tiến Trung/TTXVN)
Nhà báo Ngụy Vi - Trưởng ban Việt Ngữ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI). (Ảnh: Tiến Trung/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn TTXVN, nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban Việt ngữ của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chính trị và chuyên gia lý luận của Trung Quốc, mang lại những sáng tạo, tổng kết mới về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin, đóng góp quan trọng cho hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa (XHCN) trên thế giới.

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản, nhận ra rằng "chủ nghĩa tư bản vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó". Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: "một khi quyền lực của đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át"; "Tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là "tự do", "dân chủ" dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản".

Nhà báo Ngụy Vi nêu bật việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì quan điểm Nhà nước là "của dân, do dân, vì dân", lấy nhân dân làm trung tâm, mọi suy nghĩ và hành động luôn xuất phát từ lợi ích của nhân dân, luôn lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất. Theo ông Ngụy Vi, những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh sự phát triển theo định hướng XHCN không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Theo ông, điều này không những đã được chứng minh tại Việt Nam, mà còn trải qua thực tiễn cải cách mở cửa ở Trung Quốc. Những thành tựu về phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân ở mỗi nước, đặc biệt những thành tựu được thế giới công nhận trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đã thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN.

Về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, ông Ngụy Vi cho rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý tập trung của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng, nhất trí của toàn hệ thống chính trị và toàn dân, Việt Nam đã thu được những thành tựu phát triển to lớn, về cơ bản đang tiến theo định hướng trở thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.