Sức sống mãnh liệt của một nước Việt Nam hiện đại

Đồng chí KENNY COLE - Ủy viên Ban Đối ngoại, Đảng Cộng sản Anh

Đồng chí KENNY COLE - Ủy viên Ban Đối ngoại, Đảng Cộng sản Anh

Quá trình đổi mới, với việc hình thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam tránh khỏi sự đình trệ một cách thành công và vạch ra con đường mới và sáng tạo trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sản xuất ô-tô tại nhà máy Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Khu công nghiệp Ðình Vũ (Hải Phòng).
Sản xuất ô-tô tại nhà máy Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Khu công nghiệp Ðình Vũ (Hải Phòng).

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn là nguồn cổ vũ cho những người cộng sản Anh. Mặc dù bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam anh hùng vẫn tiếp tục nỗ lực xây dựng lại một nước Việt Nam thống nhất sau chiến thắng năm  1975.

Vai trò của những người cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh này đều được mọi người biết đến rộng rãi. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc nâng cao mức sống của người dân. Tôi đã từng đến thăm Việt Nam hơn 6 lần trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2009, tôi đã tận mắt chứng kiến sự hiện đại hóa nhanh chóng tại quốc gia này.

Tại sao Việt Nam có thể làm được điều này? Làm thế nào một quốc gia nhỏ và nghèo đã từng bị chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc thống trị, gần như bị tàn phá hoàn toàn bởi một cường quốc mạnh nhất trên thế giới, lại có thể không chỉ tồn tại trước mọi khó khăn, thách thức mà còn bước sang một thời kỳ ổn định và thịnh vượng?

Bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã cho chúng ta những câu trả lời tuyệt vời.

Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ thấm nhuần những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà từ thời kỳ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng thành công những nguyên tắc này vào thực tiễn xã hội Việt Nam.

Đảng đã nói không với những cách tiếp cận giáo điều đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những cách tiếp cận đã bỏ qua không xem xét đến những điều kiện luôn thay đổi, và những hệ tư tưởng bài chủ nghĩa xã hội có thể khiến Việt Nam rơi vào bẫy mạng lưới thuộc địa mới.

Quá trình đổi mới, với việc hình thành nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam tránh khỏi sự đình trệ một cách thành công và vạch ra con đường mới và sáng tạo trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bài viết đã cho thấy sức sống mãnh liệt của một nước Việt Nam hiện đại. Những đóng góp mang tính lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội nên được nghiên cứu bởi tất cả những người quan tâm đến việc tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, các giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những cơ hội mới đối với chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.