Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Quyết sách của Ðảng luôn xuất phát từ thực tiễn đất nước và nguyện vọng của nhân dân

Trong bài viết quan trọng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng"; đây là "một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội".

Quyết sách của Ðảng luôn xuất phát từ thực tiễn đất nước và nguyện vọng của nhân dân

Ðể tiến hành sự nghiệp ấy, bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Ðảng, cần phải phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Trong thực tiễn, chúng ta đã thấy, từ khi Ðảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ðảng luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Trong mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam, sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi và sự phát triển. Ðó là bởi nhân dân thấy đường lối của Ðảng đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng, đã tiếp nhận, hưởng ứng và nhiệt tình tham gia thực hiện, góp phần quan trọng vào sự thành công.

Quá trình lãnh đạo và cầm quyền, khi xác định phương hướng chính trị, đề ra các quyết sách, Ðảng luôn xuất phát từ thực tiễn đất nước, từ thực tế đời sống nhân dân đồng thời có nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước. Năm 1986, Ðảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới là minh chứng rõ nét nhất. Khi đó, tình hình kinh tế - xã hội gặp những khó khăn gay gắt, nhất là tình trạng mất cân đối lớn trong nền kinh tế. Ðại hội lần thứ VI của Ðảng đã nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những sai lầm về chủ trương, chính sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện; từ đó đặt ra yêu cầu đổi mới là vấn đề bức thiết, có ý nghĩa sống còn. Ðại hội đề ra đường lối đổi mới, trước hết là đổi mới cơ cấu kinh tế, thực hiện ba chương trình kinh tế về lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu. Hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ðó là bởi những quyết sách của Ðảng đã được chắt lọc từ thực tiễn, từ suy tư, trăn trở trong đảng viên, nhân dân, từ hiện tượng "phá rào", những cách làm sáng tạo của các địa phương, cơ sở. Trung ương luôn chỉ đạo đi sâu tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, đưa ra những đổi mới về nhận thức, tư duy, quan điểm, trên cơ sở đó điều chỉnh, đổi mới đường lối, chủ trương, chính sách phát triển phù hợp, tạo động lực cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Cùng với đó, Ðảng không ngừng tự chỉnh đốn để ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin của nhân dân; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền đối với hệ thống chính trị và xã hội, nhất là đối với Nhà nước nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, bảo đảm cho tiếng nói của nhân dân, hơi thở của cuộc sống luôn hiện diện trong các chính sách của Ðảng và Nhà nước.

Mới đây, Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng khẳng định: Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Song, Ðảng cũng nhận thức rõ, trong quá trình xây dựng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh các thành tựu và mặt tích cực, luôn có những mặt tiêu cực, thách thức cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý kịp thời, hiệu quả. Cụ thể như, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; khoảng cách giàu nghèo gia tăng; tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong "một bộ phận không nhỏ" cán bộ, đảng viên… Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, khi Ðảng nhìn thẳng vào thực tế, chỉ rõ được những hạn chế, yếu kém, chắc chắn sẽ tiếp tục có những chỉ đạo hợp lòng dân, sát thực tiễn, được nhân dân nhiệt tình tham gia, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Trần Kim Thắng

(Phường An Phú, TP Thủ Ðức, TP Hồ Chí Minh)