Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

NGUYỄN HỮU ANH - Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

NGUYỄN HỮU ANH - Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, thị trường trong nước dần trở nên sôi động, trong đó nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng do đời sống không ngừng được cải thiện. Hàng hóa dồi dào, không chỉ các đô thị lớn mà ở nhiều vùng nông thôn, hàng hóa cũng rất đa dạng, phong phú. Người dân có thể tìm mua mọi đồ dùng phục vụ sinh hoạt phù hợp túi tiền ở chợ trung tâm xã, thậm chí chợ trong thôn. Ðó là biểu hiện sinh động của kết quả phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Trong bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: Sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Chúng ta thấy, việc ban hành các chính sách kinh tế và chính sách xã hội có sự thống nhất, để vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế vừa thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Ðặc biệt, không chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mà luôn chú trọng các yếu tố phát triển bền vững như gìn giữ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội… Các thành phần kinh tế cùng phát triển, khuyến khích làm giàu chính đáng, song song đó xây dựng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, để "không ai bị bỏ lại phía sau". Phong trào xây dựng nông thôn mới những năm qua là một điển hình. Những chính sách đối với khu vực này luôn phải bảo đảm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc người có công… Các vùng nông thôn khắp trong cả nước đã có sự thay đổi đáng tự hào với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hộ có thu nhập cao, nhiều địa phương đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo chuỗi liên kết.

Đại hội XIII của Ðảng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó phải nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong quản lý nền kinh tế. Từ những ghi nhận trong thực tiễn, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, sự quản lý, điều hành linh hoạt của Chính phủ, đất nước ta sẽ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, trong đó tăng trưởng kinh tế luôn đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội - yếu tố có tính nguyên tắc để xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.