Phát huy vai trò sáng tạo và sự ủng hộ của nhân dân

NGUYỄN THỊ DỊU - 67 phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ DỊU - 67 phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Nhiều vấn đề lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được Tổng Bí thư đề cập bằng văn phong khúc chiết, dễ hiểu, không lý luận cao siêu mà gắn với thực tiễn sinh động quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. (Ảnh minh họa)
Mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đọc nhiều lần bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo Nhân Dân “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết phản ánh cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn, có tác động rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều vấn đề lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta được Tổng Bí thư đề cập bằng văn phong khúc chiết, dễ hiểu, không lý luận cao siêu mà gắn với thực tiễn sinh động quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi rất tâm đắc với nhấn mạnh của Tổng Bí thư: Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Và vì vậy, cùng với việc xác định đúng đường lối, chủ trương, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, thì phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo và sự ủng hộ của nhân dân.

Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân được Đảng ta coi là nhiệm vụ rất quan trọng, bảo đảm vững chắc sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Có được kết quả này chính là nhờ Đảng đã biết kế thừa, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân được Đảng và Nhà nước hoàn thiện, cụ thể hóa thông qua các cương lĩnh chính trị, nghị quyết đại hội, chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mối quan hệ chính trị - pháp lý “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện.

Để phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo của nhân dân, quy tụ sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân trong công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội, mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà nước cần động viên, tổ chức nhân dân tham gia rộng rãi và thường xuyên vào các công việc quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Đối với những chủ trương có quan hệ trực tiếp tới đời sống nhân dân, nên xem xét việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định.

Trường hợp chính sách đúng rồi mà người dân chưa hiểu, chưa đồng tình thì cần có các phương thức tuyên truyền, giải thích, kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Dự báo, giải quyết tốt những vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Mặt khác, cũng cần nâng cao cảnh giác, chống các khuynh hướng mị dân, kích động nhân dân trước những hiện tượng tiêu cực. Khi phát huy được vai trò của nhân dân thì tiềm năng của đất nước sẽ được khai thông và bứt phá, mọi mục tiêu của Đảng và Nhà nước sẽ thành công.