Những tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết rất thiết thực và hữu ích đối với giai cấp vô sản hiện nay

Đồng chí PETR SIMONENKO - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ukraina

Đồng chí PETR SIMONENKO - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ukraina

Vượt qua các khó khăn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, là “quá trình không ngừng củng cố”, và thành công của công cuộc phụ thuộc trước hết vào “sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Ảnh: http://hdll.vn/
Ảnh: http://hdll.vn/

Các đồng chí kính mến!

Tôi rất hứng khởi đọc bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Những tư tưởng được trình bày trong bài viết rất thiết thực và hữu ích, giúp giai cấp vô sản hiện nay và những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội hiểu được vị trí và vai trò của mình trong điều kiện khủng hoảng toàn cầu của hệ thống kinh tế - chính trị tư bản chủ nghĩa, sự phân chia lại thế giới mới và sự tấn công toàn diện của chủ nghĩa tư bản đối với quyền và tự do mà giai cấp lao động đã giành được dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, là định hướng để đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống áp bức và bóc lột.

Những thành tựu của Việt Nam hiện nay một lần nữa chứng minh những ưu thế vượt trội của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư bản, đó là đảm bảo sự thỏa mãn tối đa các nhu cầu văn hóa và vật chất ngày càng tăng của cả xã hội bằng cách không ngừng nâng cao và hoàn thiện sản xuất xã hội chủ nghĩa trên cơ sở các thành tựu khoa học - công nghệ mới nhất.

Những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi, điều kiện lao động cho người dân gắn liền với những thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một lần nữa chúng tôi tin tưởng rằng, những ưu việt của việc lựa chọn chủ nghĩa xã hội là rõ ràng và không thể bàn cãi. Trong các tình huống nguy kịch, chính những người cộng sản hành động vì lợi ích của nhân dân, dựa trên nguyện vọng của người dân ủng hộ chương trình của Đảng Cộng sản, có khả năng huy động các nguồn lực bên trong và đạt được các thành tựu ấn tượng như vậy.

Những luận điểm về chủ nghĩa xã hội - là xã hội của nhân dân giàu có, đất nước hùng mạnh và độc lập, có nền dân chủ chân chính, nền văn hóa và đời sống tinh thần cao, dựa trên các truyền thống lịch sử vững vàng được minh chứng bằng các việc làm thực tế của nhân dân Việt Nam trở thành một nhân tố rất quan trọng xét từ góc độ ngăn chặn sự truyền bá của chủ nghĩa tư bản.

Tất nhiên, điều này đã được lập luận rất rõ ràng trong bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng những thành tựu của nhân dân Việt Nam gắn liền trực tiếp với vai trò lãnh đạo và định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn toàn “phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cương lĩnh thực tế về một cuộc sống xã hội chủ nghĩa mới và đã thành công trong việc giải quyết một trong những vấn đề quan trọng nhất là đoàn kết nhân dân, vượt qua những khác biệt và tạo điều kiện để 54 dân tộc sinh sống tại Việt Nam được tự do phát triển.

Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội trong các điều kiện cạnh tranh gay gắt và sự bao vây của chủ nghĩa tư bản hiện nay, tăng trưởng kinh tế và nông nghiệp của Việt Nam, các thành tựu ấn tượng trong xóa đói, giảm nghèo có thể trở thành tấm gương đối với nhân dân lao động Ukraina.

Thành tựu và kinh nghiệm của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là thí dụ điển hình về những gì mà một đất nước lựa chọn chế độ xã hội chủ nghĩa và lý tưởng cộng sản có thể đạt được khi đưa những lý thuyết về xây dựng một xã hội công bằng vào thực tiễn sinh động, rất hữu ích cho chúng  tôi.

Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập một cách rất khả quan rằng, vẫn còn tồn tại không ít vấn đề liên quan đến các thách thức bên trong và bên ngoài của thời đại. Nhưng quan trọng là, Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, có khả năng giải quyết các vấn đề đó. Vượt qua các khó khăn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, là “quá trình không ngừng củng cố”, và thành công của công cuộc phụ thuộc trước hết vào “sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”.

Đảng Cộng sản Ukraina cũng thường xuyên chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ thống nhất, nâng cao trách nhiệm của mỗi người cộng sản, cách tiếp cận giai cấp khi đánh giá các sự kiện...

Tấm gương của Việt Nam một lần nữa chứng minh rằng, những thành tựu đạt được đó là kết quả của lao động bền bỉ, hằng ngày của các đảng viên và toàn thể nhân dân Việt Nam, là sự kết hợp các tư tưởng tiến bộ cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, được bồi đắp bởi tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tính đến các đặc thù của Việt Nam và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả của đường lối vì độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ.

Tôi rất vui mừng trước những thành tựu mà chính tôi đã nhìn thấy trong chuyến thăm Việt Nam, trong các cuộc gặp gỡ với nhân dân lao động, với các tổ chức đảng trong các khu công nghiệp và nông thôn ở miền Bắc và miền Nam. Các cuộc gặp gỡ đó làm tôi càng tin tưởng rằng, sự sáng suốt nhìn nhận những khó khăn, kinh nghiệm và những bài học mà Việt Nam đã tự rút ra cho mình từ các sự kiện lịch sử về sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là vô cùng quan trọng đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tôi tin tưởng rằng, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa với những thành công và thắng lợi mới.

Xin gửi lời chào cộng sản.

------------- 

* Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).