Nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

Già làng TOU PRONG DZUNG - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Già làng TOU PRONG DZUNG - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau khi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đăng trên Báo Nhân Dân, tôi đã đọc rất kỹ và nhận thấy, bài viết không chỉ chứa đựng giá trị lý luận sâu sắc mà còn đưa tới những giá trị thực tiễn rất quan trọng cho đất nước ta, dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay.

Đêm hội buôn làng. Ảnh: HÒA CAROL: Báo Dân tộc và Phát triển.
Đêm hội buôn làng. Ảnh: HÒA CAROL: Báo Dân tộc và Phát triển.

Bài viết đã phân tích, dẫn chứng làm rõ nhiều vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta rất khoa học, đầy đủ, toàn diện và thuyết phục; củng cố niềm tin sắt son cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về con đường đi tới tương lai của dân tộc ta; tiếp tục khẳng định “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ. Với mục tiêu cốt lõi đó, hàng chục năm qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, lấy cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo sự phát triển đi lên. Thành quả to lớn sau 35 năm đổi mới của đất nước là minh chứng rất rõ ràng.
 
 Tôi nguyên là lãnh đạo xã, hiện đang sinh sống ở huyện nông thôn mới đầu tiên của Tây Nguyên. Để được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, buôn làng được xây dựng khang trang, sạch đẹp như hôm nay, đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; sự chung tay, góp sức của nhân dân. Tỉnh Lâm Đồng chúng tôi có 47 dân tộc anh em, sinh sống đan xen bình đẳng, tôn trọng và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đến nay, có thể nói rằng, Lâm Đồng không còn nơi nào thực sự để gọi là vùng sâu, vùng xa nữa; tất cả các xã đã có đường ô-tô đến trung tâm; điện, trường, trạm, sóng truyền hình đều có cả. Toàn tỉnh đã có ba huyện và 104 trong tổng số 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 71,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35%. Nói vậy để thấy rằng, con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn chính là khát vọng của nhân dân, được đồng chí Tổng Bí thư phân tích, làm sáng tỏ thêm. Đây là tài liệu quan trọng giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn con đường chúng ta đi, đích chúng ta đến; để không bị dao động trước sự chống phá của các thế lực thù địch.