Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một tư duy mang tầm thời đại

TTXVN

TTXVN

Tiến sĩ kinh tế học Ruvislei Gonzalez Sáez, Trưởng Bộ phận châu Á của Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế của Cuba (CIPI), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam đã nhận định bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là văn bản quan trọng nhất trên khía cạnh lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) trong những năm qua tại Việt Nam.

Tiến sĩ Ruvislei González Sáez. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)
Tiến sĩ Ruvislei González Sáez. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Bài viết đã nêu bật ý nghĩa của việc xác định con đường đúng đắn và đúc rút những bài học kinh nghiệm để không lặp lại sai lầm của chủ nghĩa tư bản.

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, Tiến sĩ Gonzalez Sáez cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bản đánh giá nhận thức của Việt Nam về CNXH trong bối cảnh phức tạp hiện nay, đồng thời là một tham chiếu lý luận để hoạch định con đường và đóng góp kinh nghiệm cho những tiến trình xã hội chủ nghĩa với những đặc điểm riêng biệt khác. Vì vậy, bài viết hữu ích cho các nước đang tiến lên CNXH cũng như cho công tác nghiên cứu lý luận. Bài viết cũng là một tham chiếu cho những lãnh đạo tương lai của Việt Nam tiếp tục con đường CNXH và những mục tiêu đã vạch ra tới năm 2045.

Theo Tiến sĩ Gonzalez Sáez, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tính khách quan khi thừa nhận chủ nghĩa tư bản đạt được nhiều thành tựu, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ và đây là một trong những yếu tố giúp Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm tích cực để đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc Đổi mới. Đồng thời, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng cũng xác định được bản chất của hệ thống tư bản hiện đại và những vấn nạn mà nó gây ra. Ông Gonzalez Sáez cho rằng, bài viết có cách tiếp cận thực tế, với một tư duy mang tầm thời đại và sát với thực tiễn, tổng hòa những yếu tố hợp lý và tiến bộ nhất trong tư tưởng xã hội chủ nghĩa hiện tại. 

Chuyên gia Cuba cũng nêu rõ, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập những cách thức và những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau khi áp dụng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến hành công cuộc Đổi mới, để từ một đất nước chậm phát triển với lực lượng sản xuất yếu kém và nông nghiệp là chủ đạo dần vươn tới quá trình công nghiệp hóa để có thể đạt được khát vọng xã hội chủ nghĩa. 

Theo Tiến sĩ Gonzalez Sáez, không phải ngẫu nhiên mà trong bối cảnh dịch Covid-19, Việt Nam vẫn là một trong những nước thu hút nhiều đầu tư nước ngoài trực tiếp nhất ở khu vực châu Á và dẫn đầu tăng trưởng kinh tế tại châu lục này trong năm 2020. Sau 35 năm với những kết quả tích cực đó, tính đúng đắn của tiến trình cải cách kinh tế - xã hội dưới tên gọi Đổi mới được khẳng định. 

Tiến sĩ Gonzalez Sáez nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là tất cả những chuyển biến đó đều đạt được dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định thành công của công cuộc Đổi mới, bảo đảm quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiến sĩ Gonzalez Sáez khẳng định, những nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai của Việt Nam, cụ thể là con đường tiến tới CNXH với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trong đó Nhà nước phải vận hành vì nhân dân và do nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điểm then chốt nữa là, ngay cả khi được hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn đóng vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội và tinh thần của Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Cuba nhấn mạnh, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ sự thành công hay thất bại phụ thuộc trước hết vào sách lược đúng đắn, ý chí chính trị, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu của Đảng và còn hàm chứa nhiều giá trị quốc tế. Một trong những bài học lớn mà Tổng Bí thư đã chỉ ra là trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, sự phát triển của một quốc gia không thể diễn ra một cách đơn lẻ, nằm bên lề những tác động của thế giới và thời đại. Vì vậy, cần chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế, triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, bình đẳng và cùng có lợi.

Chuyên gia Cuba nhấn mạnh, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể trở thành một phần của các cuộc trao đổi lý luận giữa các Đảng Cộng sản và trường Đảng của các nước xã hội chủ nghĩa đang có cơ chế trao đổi kinh nghiệm và các bài học tổng kết; là tài liệu tham khảo cho các giáo sư và sinh viên đại học tại các quốc gia đang quá độ lên CNXH trong các bộ môn như kinh tế chính trị, hay các trung tâm nghiên cứu.