Lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quyết định đúng đắn và phù hợp với thực tiễn Việt Nam

Tiến sĩ ALBERTO AYANA GUTIÉRRES - Tổng Bí thư Đảng Lao động Mêhicô

Tiến sĩ ALBERTO AYANA GUTIÉRRES - Tổng Bí thư Đảng Lao động Mêhicô

Đảng Lao động (PT) Mêhicô và cá nhân tôi rất vui mừng và đánh giá cao bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua bài viết, chúng tôi càng chắc chắn niềm tin vào việc lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quyết định đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và rất phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. (Ảnh: dangcongsan.vn)
Mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua là do nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến cương lĩnh, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh hoa văn hóa nhân loại, sự hy sinh, đấu tranh, lao động sáng tạo quên mình của toàn dân và sự đoàn kết son sắt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong quá trình cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, với công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đúc kết những lựa chọn có giá trị lý luận và thực tiễn. Ngày nay, nói đến Việt Nam không chỉ là nói đến tấm gương yêu nước, bề dày truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm để giành độc lập và tự do, mà phải kể đến những thành công của Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, với vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Bài viết nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới từ năm 1986 tới nay. Việt Nam đã có những bước đi mạnh mẽ, vững chắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, những thành tựu to lớn về nông nghiệp, sự phát triển về hạ tầng cơ sở, những mục tiêu lớn đạt được trong các chính sách xã hội,... đã chứng tỏ sự đúng đắn trong chủ trương phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, bên cạnh những thành công còn có vô vàn thách thức đòi hỏi Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam phải điều chỉnh từng bước để đề ra những chiến lược, quyết sách phù hợp với nguyên tắc cách mạng và điều này đã được thể hiện rõ nét trong kết quả lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Ông nhận định những kinh nghiệm tích lũy được về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, những tiến bộ vượt bậc của mặt trận khoa học công nghệ, vị thế vững chắc của đất nước trên trường quốc tế ngày nay là tiền đề cho niềm tin về những thắng lợi mới của Việt Nam trong những thập niên tới.

Trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, vì nhân dân; một nền kinh tế phát triển với tình hữu nghị và hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cần tận dụng các cơ hội trong nước và quốc tế để phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng có không ít khó khăn, thách thức nảy sinh theo từng bước đi lên của dân tộc Việt Nam. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, nạn thất nghiệp, bất bình đẳng  giữa các quốc gia và các tầng lớp dân cư, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, hiện tượng trái đất nóng lên... là những vấn đề cần sự nỗ lực chung của tất cả các quốc gia trên thế giới để vượt qua.

Đại dịch Covid-19 gây ra cuộc khủng hoảng y tế, làm tê liệt và suy giảm nhiều thành phần kinh tế là những thách thức mới đối với sự phát triển của Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, tham vọng cường quyền, bành trướng, chính sách can thiệp chống lại ý chí của các dân tộc vẫn đang tồn tại khắp các châu lục và ở mọi thời đại cũng là những thách thức đối với Việt Nam.

Mỗi lần đến thăm Việt Nam, tôi đều cảm nhận rất rõ sự phát triển, sự thay đổi mạnh mẽ và đây là minh chứng sống động, rõ ràng cho sự đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng tại Đại hội VI.

Với những tình cảm tốt đẹp, sự ngưỡng mộ, khâm phục những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tôi tin tưởng rằng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cùng những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn và lý luận sẽ là những nền tảng vững chắc để bảo đảm những thắng lợi mới cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.