Kim chỉ nam để xây dựng, phát triển Thủ đô

NGUYỄN THỊ TUYẾN - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực  Thành ủy Hà Nội

NGUYỄN THỊ TUYẾN - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình nghiên cứu sâu sắc với nhiều luận điểm mới, thể hiện sự tâm huyết, tầm nhìn sắc bén về một nội dung rộng lớn, phong phú cả về lý luận, thực tiễn: chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến. (Ảnh: https://kinhtedothi.vn)
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến. (Ảnh: https://kinhtedothi.vn)

Chúng tôi đã đọc, nghiên cứu rất kỹ bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết là công trình nghiên cứu sâu sắc với nhiều luận điểm mới, thể hiện sự tâm huyết, tầm nhìn sắc bén về một nội dung rộng lớn, phong phú cả về lý luận, thực tiễn: chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Bài viết có những phân tích, luận giải làm sáng rõ một cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện và thuyết phục. Là kết tinh của tình cảm, lòng nhiệt huyết và tầm cao trí tuệ của Tổng Bí thư - người đứng đầu Đảng ta, bài viết đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, sự đồng tình, đánh giá cao không chỉ của các nhà nghiên cứu lý luận mà còn củng cố vững chắc tình cảm, nhận thức chính trị, niềm tin to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô đối với Đảng và con đường đi lên CNXH ở nước ta; là tư tưởng chỉ đạo, kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước đưa Việt Nam sớm trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Chúng tôi rất tâm đắc với một trong những khâu đột phá được bài viết nêu là: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), nhất là coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thành ủy Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, tập trung khắc phục một số hạn chế, yếu kém trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ðổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ các cấp ủy đảng, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng các cấp, bảo đảm tất cả các loại hình tổ chức đảng đều có quy chế, quy định đánh giá, phân loại tổ chức đảng theo tiêu chí định lượng và quy trình khoa học, kết quả đánh giá đúng thực chất.

Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lấy chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và thước đo kết quả công tác xây dựng Ðảng, nhất là những địa bàn xung yếu, vùng xa trung tâm, ở các đảng bộ, chi bộ yếu kém. Trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố, có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực.

Đây là những cơ sở quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, để tiếp tục tập trung xây dựng một Thủ đô phát triển bền vững, toàn diện, có chất lượng cuộc sống cao, xứng đáng với mong đợi, niềm tin và hy vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.