DƯ LUẬN QUỐC TẾ VỀ BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Kiên trì thực hiện mục tiêu đúng đắn đã lựa chọn

PHÓNG VIÊN BÁO NHÂN DÂN THƯỜNG TRÚ TẠI LÀO

PHÓNG VIÊN BÁO NHÂN DÂN THƯỜNG TRÚ TẠI LÀO

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật nhiều vấn đề về lý luận cũng như thực tế phát triển của chủ nghĩa xã hội (CNXH) tại Việt Nam trước đây và hiện nay. Bài viết cũng nêu rõ những tiến bộ, ưu điểm mà chỉ có CNXH mới mang lại cho nhân dân.

Ông Syvanh Homsayadeth, Phó Tổng Biên tập Báo Pasaxon.
Ông Syvanh Homsayadeth, Phó Tổng Biên tập Báo Pasaxon.

Chúng tôi thấy rất tâm đắc bởi mô hình hệ thống chính trị của Việt Nam và Lào có nhiều nét tương đồng. Ðây là những nhận định của ông Syvanh Homsayadeth, Phó Tổng Biên tập Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Ðảng NDCM Lào khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào.

Chúng tôi đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cảm nhận sâu sắc rằng, vấn đề đi lên CNXH tại Việt Nam gắn liền với sự phát triển của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bài viết đã khẳng định, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có CNXH và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thật sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc. Ðây là sự thể hiện tư tưởng của một nhà lãnh đạo có thể nhìn thấy một con đường tươi sáng trong sự phát triển của đất nước vì lợi ích thật sự của nhân dân.

Việc lựa chọn con đường đi lên CNXH là chính xác và rõ ràng nhất, trong đó sự phát triển là thật sự vì nhân dân, thấy được sự phát triển kinh tế đi kèm với sự tiến bộ và công bằng trong xã hội, không tạo ra sự phân hóa giàu nghèo và mất công bằng trong xã hội bởi chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Những nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi thấy đều có ý nghĩa rất quan trọng và sâu sắc.

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Ðây là hướng đi đúng đắn để xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu về thương mại và đầu tư của Việt Nam. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Ðảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Bài viết cũng khái quát những vấn đề lớn mà Việt Nam đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa; đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới; chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Một số vấn đề về lý luận chính trị, về những giá trị tiến bộ của XHCN, chúng tôi thấy rất “trúng”, rất “đúng” không chỉ ở Việt Nam. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, XHCN là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm. Nếu so sánh với thực tế ở Việt Nam cũng như ở Lào đã cho thấy, những vấn đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra rất phù hợp với thực tiễn phát triển xã hội trong nhiều năm qua, nhất là những khác biệt mà người dân thật sự được hưởng, được bảo đảm.

Việc xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thật sự cho nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu và lâu dài của cách mạng Việt Nam. Ðó là đường lối đúng đắn nhất mà Việt Nam và Lào đang thực hiện hiện nay - ông Syvanh Homsayadeth, Phó Tổng Biên tập Báo Pasaxon chia sẻ.