Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc Tổ quốc

ĐỖ TRỌNG HƯNG - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Thanh Hóa

ĐỖ TRỌNG HƯNG - Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 - 19-5-2021) và trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Đồng chí Ðỗ Trọng Hưng. (Ảnh: baothanhhoa.vn)
Đồng chí Ðỗ Trọng Hưng. (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Ðây là bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về quan điểm của Ðảng Cộng sản Việt Nam đối với những nội dung căn bản và quan trọng nhất của cách mạng nước ta. Ðó là vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Với trách nhiệm cao cả, bằng tâm huyết và tư duy lý luận sắc bén, người đứng đầu Ðảng ta đã có những phân tích, đánh giá, nhận định, làm sáng tỏ những vấn đề rộng lớn, cơ bản và sâu sắc. Tổng Bí thư khẳng định: "quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội" và "xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Ðây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội". Có thể nói, nội dung bài viết có ý nghĩa rất quan trọng, có sức lay động, truyền cảm hứng cho mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và kiên định con đường mà Ðảng ta, đất nước ta, dân tộc ta đang đi, mục đích chúng ta hướng đến, để làm tròn trách nhiệm của mình. Ðây cũng là luận điệu đanh thép phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng nước ta. Chính vì vậy, bài viết không chỉ được các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu chính trị đón nhận, mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ðối với tỉnh Thanh Hóa, bài viết lại càng có ý nghĩa sâu sắc, nhất là trong bối cảnh Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Ðảng và tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, đưa nhanh các nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía bắc của Tổ quốc với nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao và công nghiệp nặng là nền tảng; công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Thanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Thanh Hóa luôn giữ vị trí quan trọng, là địa phương đi trước, dẫn đầu nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động lớn. Tin tưởng rằng mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xem đây là cẩm nang quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.