Học và làm theo Bác cần thiết thực, đồng bộ giữa “xây” và “chống”

NGUYỄN VĂN CHỈ - Ðảng viên Chi bộ 4, phường Hạ Ðình, Thanh Xuân, Hà Nội

NGUYỄN VĂN CHỈ - Ðảng viên Chi bộ 4, phường Hạ Ðình, Thanh Xuân, Hà Nội

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã được Ðảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Bộ Chính trị đã có Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị càng cho thấy tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác.
Bộ Chính trị đã có Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị càng cho thấy tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác.

Kết quả đạt được khá toàn diện, đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Mới đây, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị càng cho thấy tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác.

Trong bài viết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, xem như một giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Ðảng hiện nay: Toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp,… nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng.

Là đảng viên cao tuổi, tôi rất thấm thía với nhận định của Tổng Bí thư trong bài viết: Trong điều kiện kinh tế thị trường, Ðảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa...

Vì vậy, tôi cho rằng, thời gian tới chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình; thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống". "Xây" là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, "chống" là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong thực hiện phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… để việc học tập và làm theo Bác ngày càng góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.