Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giải đáp nhiều câu hỏi về sự phát triển đất nước

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, Tiến sĩ sử học Evgeny Kobelev, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn đông (Viện Hàn lâm khoa học Nga) khẳng định, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời rất đúng lúc.

Tiến sĩ sử học Evgeny Kobelev.
Tiến sĩ sử học Evgeny Kobelev.

Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã và đang phát triển thành công theo "con đường đổi mới" hoàn toàn mới, cần thường xuyên tổng kết và lĩnh hội kết quả của tiến trình phát triển. Trong quá trình thực hiện chính sách đổi mới, Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn chứng tỏ có những sáng tạo, không giáo điều, rập khuôn. Không chỉ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội đang được đổi mới, mà trước hết, chính Ðảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị lãnh đạo tiến trình này, cũng đổi mới mạnh mẽ.

Tiến sĩ Evgeny Kobelev nhận định, bài viết của Tổng Bí thư giải đáp nhiều câu hỏi liên quan sự phát triển hiện đại của Việt Nam. Ðảng Cộng sản Việt Nam coi một trong những nhiệm vụ chính là không ngừng hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vốn được coi là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, Tổng Bí thư đã phân tích rõ ràng và sâu sắc về những yêu cầu để xây dựng CNXH ở Việt Nam. Ðảng Cộng sản Việt Nam đã rút ra những bài học cần thiết từ sự sụp đổ của Liên Xô, đánh giá một cách đúng đắn đây không phải là sự thất bại của CNXH nói chung, mà chỉ của mô hình Liên Xô. Sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam xuất phát từ thực tế khách quan có thể có nhiều mô hình CNXH. Ðảng Cộng sản Việt Nam không ngừng đưa ra những quyết sách quan trọng nhằm phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nhờ đó, nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ, khả năng làm chủ, tham gia quản lý hành chính đã ngày càng vững chắc. Tiến sĩ Evgeny Kobelev đồng thời bày tỏ tâm đắc với phân tích của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về bản chất của chủ nghĩa tư bản, cũng như nhận định các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Về chặng đường phát triển sắp tới của Việt Nam, Tiến sĩ Evgeny Kobelev nhận định, nhờ chính sách đúng đắn, Việt Nam đang vượt qua các cuộc khủng hoảng và được coi là một trong những quốc gia có chế độ chính trị ổn định nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phân tích những gì đang diễn ra ở Việt Nam, chuyên gia Nga khẳng định, tiến trình xây dựng "CNXH Việt Nam" nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân. Nhìn vào những thay đổi tích cực của Việt Nam về mọi mặt, có thể thấy, Ðảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ là đội tiên phong lãnh đạo công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước.

Tiến sĩ Evgeny Kobelev nhấn mạnh, không có lực lượng chính trị nào phản đối sự phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam và LB Nga. Quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga có triển vọng rõ ràng, mọi thứ phụ thuộc ý chí chính trị của các nhà lãnh đạo và các hoạt động phối hợp có mục đích giữa hai nước, cả về chính trị, kinh tế, quân sự - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục…