Củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại tá LÊ ANH DŨNG - 79 Hoàng Sỹ Khải, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Đại tá LÊ ANH DŨNG - 79 Hoàng Sỹ Khải, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Những vấn đề mà Tổng Bí thư đặt ra hết sức thiết thực và quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đã đặt ra và trả lời thuyết phục bằng cả lý luận và thực tiễn những câu hỏi lớn, mang tính thời đại. Đó là vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội? Làm thế nào và bằng cách nào từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Ảnh minh họa. (Nguồn: tuyengiao.vn)
Ảnh minh họa. (Nguồn: tuyengiao.vn)

Bài viết của Tổng Bí thư “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được công bố đúng vào giai đoạn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Những vấn đề mà Tổng Bí thư đặt ra hết sức thiết thực và quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đã đặt ra và trả lời thuyết phục bằng cả lý luận và thực tiễn những câu hỏi lớn, mang tính thời đại. Đó là vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội? Làm thế nào và bằng cách nào từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì? Chính vì vậy, bài viết đã thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân.
 
Trong bài viết, Tổng Bí thư đã phân tích rõ mục tiêu, nội hàm liên quan đến quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, những giá trị tiến bộ nhân văn mà xã hội chủ nghĩa hướng tới. Từ bài viết của Tổng Bí thư, chúng ta cũng ý thức rõ ràng hơn những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước: Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; các thế lực xấu, thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 
Những nhiệm vụ trọng yếu của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay cũng đã được nêu rõ trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư và các nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII, giúp cho cán bộ, đảng viên nhân dân ta nâng cao nhận thức về mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, tiếp thêm động lực trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.