Chăm lo phát triển con người

LƯU NGUYỄN ÐĂNG KHOA - Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An

LƯU NGUYỄN ÐĂNG KHOA - Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, Ðảng ta luôn coi trọng giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo phát triển con người. Sau nhiều cuộc chiến tranh tàn phá, để lại hậu quả nặng nề, Ðảng, Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực gắn phát triển kinh tế với từng bước phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên con đường xã hội chủ nghĩa thì không có gì hơn là xây dựng đất nước dựa trên phát triển con người. Ảnh: KHÁNH AN.
Để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên con đường xã hội chủ nghĩa thì không có gì hơn là xây dựng đất nước dựa trên phát triển con người. Ảnh: KHÁNH AN.

Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Ðảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng, mục tiêu và phương thức giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm toàn diện và tốt hơn chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chăm lo phát triển con người, Ðảng ta đã làm cho nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và hưởng thụ quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng, với hành lang pháp lý đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, để nhân dân thật sự là người làm chủ trong xã hội.

Nhà nước tăng cường các nguồn lực đầu tư, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách xã hội; thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro trong đời sống…

Ðể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như bài viết của Tổng Bí thư đã nhấn mạnh là: “không ngừng củng cố, tăng cường, phát huy các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và chiến thắng”, chủ trương chăm lo phát triển con người cần được quan tâm hơn, bảo đảm mọi người dân được hưởng thụ ngày càng tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, có cơ hội và điều kiện phát triển toàn diện.

Cần ưu tiên tối đa các nguồn lực để xây dựng con người Việt Nam toàn diện về thể lực, trí lực, kỹ năng sống, đạo đức, nhân cách, lối sống, tâm hồn, năng lực làm việc, tôn trọng pháp luật. Có các giải pháp lan tỏa sâu rộng các bài học về giá trị con người, giá trị xã hội, giá trị văn hóa, những hành vi tốt đẹp, những gương người tốt, việc tốt để nêu gương và trau dồi văn hóa ứng xử của mọi người dân, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, hướng con người tới mục đích nhân văn và sự phát triển toàn diện.

Quan tâm hơn việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến người lao động bình thường. Tiếp tục thực hiện các chương trình và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng trong tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát triển con người, thúc đẩy quá trình tự chủ phát triển của mỗi cá nhân gắn với sự phát triển của tập thể, cộng đồng…

Qua bài viết của Tổng Bí thư, chúng tôi càng nhận thức rõ rằng, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên con đường xã hội chủ nghĩa thì không có gì hơn là xây dựng đất nước dựa trên phát triển con người. Những con người có đủ phẩm chất và năng lực, phải là những người bằng trí tuệ và năng lực của chính mình xây dựng đất nước, đưa dân tộc ta phát triển bền vững trong xu thế hội nhập toàn cầu.