Bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội

TRỊNH TRUNG KIÊN - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cà Mau

TRỊNH TRUNG KIÊN - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cà Mau

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra bản chất ưu việt của xã hội xã hội chủ nghĩa, với cách tiếp cận mang tính biện chứng, kế thừa truyền thống nhân nghĩa, nhân văn của dân tộc Việt Nam và các giá trị phổ quát mà toàn nhân loại hướng đến là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Quân y Biên phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con Khmer nghèo xã Vĩnh Hải.
Quân y Biên phòng khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con Khmer nghèo xã Vĩnh Hải.

“Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công…”. Những giá trị đích thực này đã được hiện thực hóa trong các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội.

Trong điều kiện nguồn lực đất nước còn hạn hẹp, Đảng và Nhà nước ta đã dành 21% ngân sách cho phúc lợi xã hội, ban hành nhiều chính sách về an sinh xã hội, có các chiến lược quan tâm đầu tư cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Việt Nam là một trong những quốc gia đã hoàn thành sớm các Mục tiêu Thiên niên kỷ, được Liên hợp quốc công nhận. Chỉ số phát triển con người (HDI) được cải thiện. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội. Đến nay, hơn 90% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 12,7 lần so với năm 1995. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội năm 2020 đạt 32,7%. 

Là địa phương ở cực nam Tổ quốc, kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây, Cà Mau có nhiều giải pháp sáng tạo để tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến tháng 6 năm nay, Cà Mau có 24.255 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Năm 2020, trên địa bàn có thêm hơn 13.000 người tham gia mới, tăng tới 248% so với năm 2019 và bằng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của 10 năm trước đó. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đã tạo điều kiện, phối hợp tích cực với Bảo hiểm xã hội triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp đặc thù địa phương và bối cảnh xã hội. HĐND, UBND tỉnh đưa chỉ tiêu tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự tăng trưởng bền vững của các loại hình bảo hiểm xã hội là minh chứng sinh động cho chủ trương đa dạng hóa hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm sự đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh.