Tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư

Bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội

NGUYỄN HỮU QUYỀN - Phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai

NGUYỄN HỮU QUYỀN - Phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai

Đọc bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo Nhân Dân ngày 17-5, tôi rất tâm đắc với những nội dung của bài viết.

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.
Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

Ðặc biệt là vấn đề tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Ðây là chủ trương lớn, nhất quán của Ðảng, Nhà nước ta. Những năm gần đây, kinh tế của nước ta có sự phát triển toàn diện, vượt bậc, nhờ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ðể đạt được những thành tựu hết sức to lớn và toàn diện đó, chính là nhờ sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt thực hiện của các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhất là dưới tác động của hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đời sống công nhân và người lao động nước ta đang đối mặt với không ít thách thức. Ðó là trình độ tay nghề còn chưa cao, khả năng thích ứng, thu nhập một số ngành còn thấp. Tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ty phải giảm, giãn việc. Thu nhập chưa bảo đảm cuộc sống tối thiểu của người lao động và gia đình. Nhà trẻ, nhà ở, trường học chưa đáp ứng nhu cầu, chất lượng bữa ăn ca còn thấp. Công nhân chưa có thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập nâng cao trình độ, tìm hiểu pháp luật…

Ðể chăm lo, bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân lao động, các cơ quan chức năng cần tiếp tục thể chế hóa những quan điểm, chủ trương lớn của Ðảng ta thành cơ chế, chính sách cụ thể, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động, tạo chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tương xứng với những đóng góp của giai cấp công nhân xây dựng, phát triển đất nước.

Cần quan tâm chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh là cơ sở để tăng lương. Phát huy trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc không ngừng nâng cao thu nhập và phối hợp tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân. Chính quyền các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; bảo đảm an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc của người lao động.

Theo chúng tôi, đây là những giải pháp quan trọng để thực hiện đặc trưng cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam mà bài viết của Tổng Bí thư đã chỉ rõ: "Thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội", bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong các chính sách xã hội, vì mục tiêu phát triển con người.