Bài viết nhấn mạnh một số điểm quan trọng đối với phong trào cộng sản quốc tế

AMIAD HOROWITZ - đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA)

AMIAD HOROWITZ - đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA)

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết có tầm quan trọng to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế. Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) trân trọng ý nghĩa quan trọng của bài viết này và tin tưởng rằng những người cộng sản trên thế giới có thể thu được lợi ích to lớn từ việc hiểu được con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong một thế giới do chủ nghĩa tự do mới tư bản thống trị.

Đồng chí Amiad Horowitz. (Ảnh tư liệu: CQTT TTXVN tại Washington)
Đồng chí Amiad Horowitz. (Ảnh tư liệu: CQTT TTXVN tại Washington)

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một số điểm quan trọng đối với phong trào cộng sản quốc tế. Kể từ khi Liên Xô và phần lớn khối xã hội chủ nghĩa tan rã vào cuối thế kỷ XX, Việt Nam tiếp tục là một trong số ít những nước xã hội chủ nghĩa còn tồn tại đến ngày nay. Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA) trân trọng ý nghĩa quan trọng của bài viết này và tin tưởng rằng những người cộng sản trên thế giới có thể thu được lợi ích to lớn từ việc hiểu được con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong một thế giới do chủ nghĩa tự do mới tư bản thống trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở đầu bài viết bằng cách nhấn vào những thất bại của hệ thống tự do, dân chủ, tư bản và cách mà bản thân các hệ thống này gây tổn hại đến tầng lớp lao động mà sức lao động của chính những con người này đã và đang chống đỡ cho hệ thống ấy. Các nước tư bản như Hoa Kỳ tuyên bố có các nhà nước đề cao những giá trị như công bằng, dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra: “Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức, trống rỗng mà không thực chất”. Đây chính là thực tế mà tầng lớp lao động trên khắp thế giới tư bản buộc phải đối diện và là thực tế mà chúng tôi ở Đảng Cộng sản Hoa Kỳ đã và đang đấu tranh chống lại một cách không mệt mỏi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục lý giải rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ hết sức gian nan, đòi hỏi sự nghiên cứu và điều chỉnh liên tục. Đồng chí đã nhắc đến một số sai lầm trước đây mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã mắc phải trong những năm đầu xây dựng  chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là một điểm vô cùng quan trọng cần được nhấn mạnh. Là những người theo chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa Mác - Lê-nin không che giấu sai lầm của mình, mà chúng ta rút kinh nghiệm từ những sai lầm này. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:  “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.608). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là một tấm gương cho các Đảng Cộng sản ở các quốc gia khác noi theo trong việc làm thế nào để khắc phục thỏa đáng những sai lầm trong quá khứ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nói rõ rằng, kể từ khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1986) quyết định thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đi theo con đường của một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quyết định này bắt nguồn từ nghiên cứu phân tích của Đảng Cộng sản Việt Nam về những hành động, chương trình của Đảng và học hỏi từ biện pháp cụ thể nào có hiệu quả và biện pháp nào không có hiệu quả.

Đặc biệt, Tổng Bí thư cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng có lúc “nhấn mạnh một chiều quan hệ sản xuất, chế độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ”. Là một quốc gia từng chịu sự tàn phá của chiến tranh và ách đô hộ, do đó Việt Nam không thể tiếp tục theo con đường này. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Chính phủ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đạo các lực lượng thị trường phục vụ và phát triển xã hội để có thể tiến tới khả năng đạt được sự phân phối xã hội chủ nghĩa một cách đầy đủ. Đây chính là cách sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân Việt Nam để họ sẵn sàng cho việc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn giải thích thêm một khía cạnh then chốt khác của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thị trường tư bản yêu cầu các cá nhân phải cạnh tranh để có phần trong thị trường. Cuộc cạnh tranh ấy bị sắp đặt để phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản và đi ngược lại lợi ích của giai cấp lao động. Mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tập hợp một cách hài hoà những nhu cầu của xã hội nói chung bên cạnh những lợi ích chính đáng của từng cá nhân nói riêng.

Sự lý giải về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nguồn gốc của nền kinh tế này dựa trên phân tích chủ nghĩa Mác - Lênin là một điểm quan trọng mà những người cộng sản trên khắp thế giới nên thấu hiểu. Nhiều khi chúng ta bị choáng ngợp bởi những tuyên truyền của tầng lớp tư sản cố gắng vẽ ra một bức tranh của chủ nghĩa xã hội đã bị đánh bại cùng với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô trong hiện tượng mà họ mô tả một cách sai lệch là “sự chấm dứt của lịch sử”. Mặt khác, những kẻ cơ hội chủ nghĩa “cánh tả” thường dè bỉu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ yếu vì họ không hiểu được nền kinh tế ấy có nguồn gốc là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Những người cộng sản đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hiểu được con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ không bị khuất phục bởi những luận điệu sai trái  này.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã lý giải về hình thái của một xã hội xã hội chủ nghĩa theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích của xã hội xã hội chủ nghĩa là phục vụ tất cả người dân; là một xã hội nhân văn, tồn tại hài hòa với thiên nhiên và môi trường, nơi người dân cùng nhau làm việc vì lợi ích chung và có cuộc sống thịnh vượng. Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội dân chủ, do nhân dân quản lý và vì nhân dân. Đảng Cộng sản phải gần dân và để cho những nhu cầu, ý chí của nhân dân dẫn đường chỉ lối cho Đảng.

Những mục đích và giá trị này có tầm quan trọng to lớn và được những người cộng sản trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, chia sẻ. Dân chủ, sự làm chủ của nhân dân, vì nhân dân, cơ hội công bằng, chủ nghĩa môi trường, chủ nghĩa tiên phong và chủ nghĩa xã hội đều là những mục tiêu mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ mong muốn đạt được. Những tư tưởng này đóng vai trò nổi bật trong tuyên ngôn mà chúng tôi gọi là Tuyên ngôn Nhân quyền xã hội chủ nghĩa - tầm nhìn của chúng tôi cho một đất nước Hoa Kỳ xã hội chủ nghĩa.

Một điểm chưa được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vai trò của chủ nghĩa quốc tế trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Chúng tôi ở Đảng Cộng sản Hoa Kỳ đã được hưởng lợi ích từ tinh thần quốc tế chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và vô cùng tự hào về mối quan hệ đồng chí sâu đậm của chúng ta. Chúng tôi trực tiếp hiểu cam kết của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa quốc tế cộng sản. Chúng tôi tin rằng nếu như chủ đề này được đề cập trong bài viết thì sẽ có lợi cho phong trào cộng sản quốc tế.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết có tầm quan trọng to lớn đối với phong trào cộng sản quốc tế. Một khi những người cộng sản hiểu rõ hơn về con đường của nhau và những điều kiện vật chất mà con đường ấy dựa vào, tình đoàn kết của chúng ta sẽ được nâng cao đáng kể về chất.

Bài viết này mang tính tham khảo to lớn đối với bất kỳ ai đang cố gắng hiểu hơn về Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù trên thực tế, đại đa số giai cấp lao động trên thế giới đến nay chưa thể tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của mình, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hiểu và học tập từ những thành công và những thất bại mà những người đồng chí của chúng ta đã gặp trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì lẽ đó, những người cộng sản trên khắp địa cầu nên nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

------------

Đầu đề do chúng tôi đặt (B.T).