Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm rõ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TTXVN

TTXVN

Bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phong phú về nội dung, làm rõ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đó là nhận định của Giáo sư, Tiến sĩ Günter Giesenfeld, nhà khoa học truyền thông và đạo diễn phim người Đức, trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.

Giáo sư, Tiến sĩ Günter Giesenfeld. (Nguồn: Pv TTXVN tại Đức)
Giáo sư, Tiến sĩ Günter Giesenfeld. (Nguồn: Pv TTXVN tại Đức)

Giáo sư Giesenfeld nêu rõ, trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khái niệm chủ nghĩa xã hội được định nghĩa với tư cách là một học thuyết, một phong trào và một chế độ. Tổng Bí thư chỉ ra rằng, các cuộc khủng hoảng hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa, bởi trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu đặt ra là cần một mô hình xã hội mà ở đó các tiêu chí then chốt là sự nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh lợi ích một cách bất công. Bài viết khẳng định, mô hình xã hội chủ nghĩa như vậy cùng với độc lập dân tộc là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học giả Đức nhận định, thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam từng bước nhận thức một cách toàn diện hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam vẫn trong thời kỳ quá độ và chưa phải là chủ nghĩa xã hội đầy đủ, do vậy, còn nhiều việc phải làm ở phía trước. Giáo sư Giesenfeld nhấn mạnh, những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang hướng tới là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoài ra, xã hội còn mang một số đặc điểm, như bình đẳng giữa các dân tộc trong cộng đồng, có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới. Đó chính là những nguyên tắc và tư tưởng xã hội mà hầu hết các nước đều hướng tới.

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng làm rõ vấn đề phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo Giáo sư Giesenfeld, những luận điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra câu trả lời thuyết phục và bổ sung bằng những thông tin có giá trị về tình hình kinh tế hiện tại của Việt Nam. Điều này một lần nữa nêu bật tầm quan trọng của chính sách đổi mới với những kết quả hết sức rõ rệt, sâu sắc và Việt Nam có thể tự hào khi thế và lực của đất nước được tăng cường, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Giáo sư Giesenfeld tin rằng, độc giả phương Tây có thể hiểu được niềm tự hào của Việt Nam, thông qua các số liệu tham khảo thực tế được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.