Bài viết của Tổng Bí thư nêu bật sự sáng tạo trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TTXVN

TTXVN

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, ông Kenny Coyle, Ủy viên Ban Ðối ngoại Ðảng Cộng sản Anh nhấn mạnh, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật sự đổi mới, sáng tạo trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo ông, Ðảng Cộng sản Việt Nam không những đã tiếp thu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà còn vận dụng thành công vào thực tiễn xã hội Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. 

Đại lộ Thăng Long, phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: tuyengiao.vn)
Đại lộ Thăng Long, phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Ông Kenny Coyle cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lý giải cho những thành công của Việt Nam và nêu bật sức sống của một nước Việt Nam hiện đại. Với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã vạch ra con đường đổi mới, sáng tạo trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông khẳng định vai trò quan trọng của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa một đất nước nhỏ bé bị thực dân, đế quốc áp bức, bị tàn phá trong chiến tranh, vượt qua khó khăn, thử thách để bước vào một thời kỳ ổn định và thịnh vượng.

Ủy viên Ban Ðối ngoại Ðảng Cộng sản Anh nhấn mạnh, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam là nguồn cảm hứng cho những người cộng sản Anh. Tất cả những ai quan tâm tới việc tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, các giai đoạn quá độ của chủ nghĩa xã hội và các cơ hội đổi mới chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, đều cần nghiên cứu những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.