Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng

TTXVN

TTXVN

Bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tác phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với đất nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn đối với những người cộng sản trên toàn thế giới.

Ông Amiad Horowitz, phóng viên báo People’s World và là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ. (Ảnh tư liệu: CQTT TTXVN tại Washington)
Ông Amiad Horowitz, phóng viên báo People’s World và là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ. (Ảnh tư liệu: CQTT TTXVN tại Washington)

Đó là nhận định của ông Amiad Horowitz, phóng viên báo People’s World và là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Washington.

Ông Amiad Horowitz cho rằng bài viết đã giải thích những điều kiện đặc biệt mà Việt Nam phải đối mặt và cách Việt Nam tiếp cận những điều kiện này với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Theo ông, nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ không hiểu nền kinh tế thị trường là một bộ phận cấu thành của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, và cũng có những thông tin tuyên truyền chống phá. Ở khía cạnh này, bài viết của Tổng Bí thư đã cung cấp nhận thức thật sự về con đường mà Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi để xây dựng CNXH và cải thiện đời sống của nhân dân.

Ông Amiad Horowitz cũng nêu bật một số điểm mà ông rất quan tâm trong bài viết. Thứ nhất, tầm quan trọng của CNXH ở Việt Nam bắt nguồn từ mục tiêu làm cho đời sống vật chất của người dân Việt Nam ngày càng tốt hơn. Mục tiêu xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là những thiết thực, phản ánh nhu cầu của toàn thể nhân loại. Theo ông, trên thực tế, trong vài chục năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt Việt Nam đi theo định hướng này một cách ổn định và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thứ hai, bài viết nêu rõ những khó khăn, thách thức cụ thể trên con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam, từ đó đặt ra nhiệm vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam là hiểu những thách thức và phản ứng một cách phù hợp.

Cuối cùng, bài viết khẳng định bản chất của đảng tiên phong là phục vụ nhân dân. Đây là một điểm quan trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giữ mối liên kết chặt chẽ với nhân dân. Đây cũng là một phần quan trọng trong những thành công đã thấy ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhà báo Mỹ đánh giá, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thật sự đáng ghi nhận. Chỉ trong vài chục năm, Việt Nam đã từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một trong những nền kinh tế năng động và phát triển nhanh trên thế giới. Bất chấp những khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và điều này đã giúp Việt Nam đạt nhiều thành công to lớn.

Ông Amiad Horowitz cũng chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên con đường hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Theo ông, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 - 2009 và đại dịch Covid-19 hơn một năm qua đang khiến người dân trên thế giới nhận thức thực tế hơn về những vấn đề của chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, dù còn khó khăn về vật chất, nhưng người dân Việt Nam có được cuộc sống an toàn hơn.

Về thách thức, ông Amiad Horowitz cho rằng các lực lượng chống phá sẽ tiếp tục tìm cách làm cho Việt Nam chệch hướng khỏi con đường xây dựng CNXH. Tuy nhiên, nhà báo Mỹ tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể ngăn chặn điều này thông qua sự lãnh đạo liên tục, hiệu quả và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân Việt Nam.

(Theo TTXVN)