Dư luận quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài học kinh nghiệm quý về xây dựng chủ nghĩa xã hội

TTXVN

TTXVN

Trong những ngày qua, các ấn phẩm của Hãng Thông tấn Lào (KPL) đã đăng toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" bằng hai ngôn ngữ Lào và Anh.

Ông Khampheuy Philapha, Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Lào KPL. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Ông Khampheuy Philapha, Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Lào KPL. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ông Khampheuy Philapha (Khăm-phởi Phi-la-pha), Tổng Giám đốc KPL cho biết, việc tuyên truyền bài viết bằng tiếng Lào giúp độc giả nhận thức được lý luận và thực tiễn của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Lào và Việt Nam đều kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lấy đó làm nền tảng cơ sở lý luận cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cùng tiến tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Giám đốc KPL cho rằng nội dung bài viết cho thấy lý luận và thực tiễn qua hàng chục năm phát triển của Việt Nam theo mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang đặc trưng của Việt Nam. Ðộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết phong phú về lý luận và thực tiễn, chỉ rõ mục tiêu xây dựng đất nước tiến tới chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Ðường lối của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng là phù hợp nhất, đó là xây dựng một hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Ông Khampheuy Philapha nêu rõ qua bài viết, bản thân ông đã rút ra được những nhận thức cơ bản sau: Chủ nghĩa xã hội mà Ðảng Cộng sản Việt Nam đang theo đuổi là chủ nghĩa xã hội khoa học, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại hiện nay, cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm thế nào để từng bước xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách và tổ chức xây dựng xã hội chủ nghĩa cho phù hợp với quy luật vận động chung và điều kiện cụ thể ở Việt Nam là điều cần phải luôn quan tâm và tìm tòi. Từ việc tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu sống còn của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Ðảng và nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ðánh giá về những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ông Khampheuy Philapha  cho rằng đây là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ông rất vui mừng khi được chứng kiến những kết quả toàn diện trong sự nghiệp phát triển đất nước của Việt Nam. Thực tiễn cho thấy trong công cuộc đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của nền kinh tế thị trường theo các tiêu chuẩn của quốc tế.

Ông Khampheuy Philapha nhấn mạnh, sau 35 năm Ðổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện, cơ bản trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng và ý nghĩa, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với đặc trưng là một nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập với khu vực và quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ đầy đủ cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tổng Giám đốc KPL cho rằng những chỉ số kinh tế được nêu trong bài viết đã minh chứng cụ thể cho điều đó.

Ông Khampheuy Philapha nêu rõ, trước xu thế phát triển hiện nay, các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều đứng trước những cơ hội cũng như thách thức. Thời cơ của Việt Nam xuất phát từ sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; người dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chăm chỉ, kiên trì, có lòng tự tôn dân tộc,...

Tổng Giám đốc KPL bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết nhất trí và truyền thống tích cực của nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.