Ðề cao trách nhiệm người đứng đầu

NGUYỄN HỮU HÙNG - Ðường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

NGUYỄN HỮU HÙNG - Ðường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đăng trên Báo Nhân Dân có ý nghĩa quan trọng, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn sự lựa chọn đúng đắn của Ðảng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ đó càng ý thức được trách nhiệm, ra sức nỗ lực đưa Nghị quyết Ðại hội XIII vào cuộc sống.

Ðề cao trách nhiệm người đứng đầu

Bằng sự khái quát sâu sắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính logic, tính lịch sử và khoa học, biện chứng theo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả đã nêu bật sự lựa chọn đúng đắn của Ðảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo kể từ khi ra đời. Thực tế chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa của nước ta cho thấy, mối quan hệ giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ thống nhất về mục tiêu và lợi ích. Ðảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên.

Tác giả cũng nêu rõ những nỗ lực, thành tựu, kết quả mà đất nước ta đã đạt được, đồng thời phân tích kỹ lưỡng những khó khăn, thách thức đang đặt ra hiện nay, nhất là tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, yêu cầu đặt ra đối với Ðảng ta là phải thường xuyên tự đổi mới, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðảng mạnh là do chi bộ tốt. Ðể xây dựng chi bộ tốt, đội ngũ cán bộ, đảng viên tốt, xây dựng cơ quan, địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh, trước hết phải đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Người đứng đầu phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm, về quy định nêu gương, gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, sự phân công, điều động của tổ chức.

Người đứng đầu phải luôn đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú. Luôn chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc. Ðồng thời phải hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, chăm lo sự tiến bộ của đồng chí, cấp dưới. Là tấm gương thực hành tốt tự phê bình và phê bình, đồng thời chân thành, công tâm, có lý, có tình, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, kiên quyết chống chia rẽ, bè phái, lợi dụng phê bình gây mất đoàn kết. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cơ hội, ích kỷ, lợi ích nhóm, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.