Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên
Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Trang thông tin của Báo Nhân Dân

Từ khóa: các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản

Bài viết rất vững chắc về mặt lý luận, sâu sắc, sáng tỏ về những khó khăn và mâu thuẫn thực tại
Bài viết rất vững chắc về mặt lý luận, sâu sắc, sáng tỏ về những khó khăn và mâu thuẫn thực tại
Bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất vững chắc về mặt lý luận, sâu sắc, thấm thía và sáng tỏ về những khó khăn và mâu thuẫn thực tại, đồng thời, bài viết còn đề cập đến những khía cạnh chính của chủ nghĩa xã hội và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúng tôi đồng tình với đánh giá của đồng chí Nguyễn Phú Trọng rằng những chính sách của chủ nghĩa tự do mới và sự gia tăng bất bình đẳng đi kèm chính là nguyên nhân của căng thẳng xã hội, một hình thức gay gắt hơn của cuộc đấu tranh giữa các giai cấp.